Companion Plants Summer Squash

Basil
Radish
Beans (Bush)