Companion Plants Summer Squash

Basil
Beans (Bush)
Radish